Smycz i kaganiec to konieczność?

pies_spacer_smycz.jpegKwestię prowadzenia psów na smyczy i w kagańcu reguluje w  Polsce szereg przepisów prawnych.

Poniżej najistotniejsze fragmenty odpowiednich aktów prawnych. Oprócz nich te sprawy regulują bezpośrednio akty prawa miejscowego – każda rada gminy wydaje uchwałę i załącznik do niej określany jako "regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy".

Kodeks wykroczeń określa ogólne zasady utrzymywania psów przez właścicieli. Gminne regulaminy zawierają zapisy szczegółowo regulujące zasady utrzymywania psów przez właścicieli. O ile przepisy Kodeksu Wykroczeń obowiązują w całej Polsce, to uchwały rad gmin obowiązują tylko na poszczególnych obszarach i w dodatku różnią się między sobą, ponieważ każda rada gminy uchwala przepisy porządkowe wedle własnego uznania, respektując ogólne zasady określone w odpowiednich ustawach i kodeksach.

MB900389178.JPGKażdy właściciel psa jest zobowiązany znać przepisy prawa i ich przestrzegać. W tym celu powinien przede wszystkich zapoznać się z lokalnym (gminnym) regulaminem utrzymania czystości i porządku na danym terenie.

Zazwyczaj w takim regulaminie rada gminy określa czy i które psy w miejscach publicznych mają być prowadzone na smyczy i w kagańcach. Zatem w każdej gminie wymagania wobec właścicieli psów dotyczące prowadzenia psów na smyczy i w kagańcu będą się różnić.

Kodeks wykroczeń w art. 77 stosuje rozróżnienie na zwykłe środki ostrożności i na nakazane środki ostrożności. Przez "zwykłe" należy rozumieć środki ostrożności zwyczajowo uznane za wystarczające, a przez "nakazane" - rozstrzygnięcia zapisane w gminnych regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Najważniejsze, by każdy właściciel psa wychodząc na spacer kierował się własnym rozsądkiem, odpowiedzialnością oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Konieczność prowadzenia każdego psa na smyczy w miejscach publicznych wydaje się być oczywista. Pies nie tylko może ugryźć inną osobę lub zwierzę , ale także kogoś wystraszyć, wybiec na drogę i spowodować kolizję lub wypadek, a nawet katastrofę drogową itd. Prowadzony na smyczy nie stworzy takich zagrożeń. 

Problem prowadzenia psa w kagańcu należy uznać za kolejny (wyższy) poziom zabezpieczenia otoczenia przed zwierzęciem. Zakładanie mu kagańca, jeśli nie zmuszają do tego lokalne przepisy, zależy od oceny własnej właściciela, który bierze pełną odpowiedzialność za skutki zachowania psa.

Moim zdaniem, każdy pies, nawet najmniejszy, powinien być prowadzony w miejscu publicznym na smyczy i w kagańcu - dla bezpieczeństwa swojego i innych.


====================================
Stan aktów prawnych w dniu 19 maja 2012 r.
====================================
Cytaty z aktów prawnych:

Dz.U. 1971 Nr 12 poz. 114
USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

"Art. 77.
Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany."

"USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

[...]
Rozdział 2
Zadania gmin

Art. 3.
[...]
2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:
[...]
13) określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych;
14) zapobiegają bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt;
15) zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;
16) znakują obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt.

[...]
Art. 4.
1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”; regulamin jest aktem prawa miejscowego.
2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
[...]
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania."
====================